Confidențialitate

  Acasa / Confidențialitate
Politica de Confidențialitate
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a SC Roel SRL
 
 
1.Informații generale
 
La data de 25.05.2018 a intrat in vigoare Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”), act normativ care asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.
 
Noi, echipa Roel, acordam o atenție deosebită confidențialității datelor cu caracter personal și protejarii drepturilor clientilor și partenerilor noștri.
 
În consecință, dorim să vă comunicăm anumite informații relevante cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal realizate de societatea noastră.
 
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica, periodic, Politica de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificări, va fi afișată pe website-ul nostru noua versiune a Politicii de Confidențialitate.
 
2.Intelesul unor termeni
 
„Consimtământ” - înseamnă orice manifestare de voința liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
 
„Date cu caracter personal” - inseamnă orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă ("persoană vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;.
 
„Destinatar” – inseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agentia sau alt organism careia (caruia) îi sunt divulgate Datele cu caracter personal. 
 
„SC Roel SRL” - inseamnă persoana juridică care opereaza magazinul site-ul.
 
„Operator” - inseamnă persoană care stabileste scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 
„Persoana imputernicită de SC Roel SRL” – inseamnă entitatea (persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agentia sau alt organism) care prelucrează Datele cu caracter personal în numele SC Roel SRL.
 
„Persoana Vizată” - inseamna o persoană fizică identificată sau identificabilă la care se refera Datele cu caracter personal. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online (inclusiv adrese IP și detalii de conectare) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitătii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice. În calitate de utilizator al acestui site web, trebuie să vă considerați o Persoană Vizată pentru SC Roel SRL
 
„Prelucrare” - inseamnă orice operațiune sau set de operațIuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de Date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.
 
3.Operatorul de date
 
Persoana care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul platformei www.roelgroup.com este societatea SC Roel S.R.L., avand urmatoarele date de identificare:
Sediul social: Bucureşti, str. Bibescu Vodă, Nr. 5, bloc P5a, sector 4
Numar de ordine in Reigstrul Comerțului: J40/4731/1991
CUI: RO1596786
Adresa pentru corespondentă: Bucureşti, str. Bibescu Vodă, Nr. 5, bloc P5a, sector 4
e-mail contact: office@roelgroup.com
telefon: 031.9034
 
 
4.Categorii de Date cu caracter personal prelucrate. Sursa datelor
 
Societatea noastră desfasoară mai multe tipuri de prelucrari de date cu caracter personal. Informațiile prelucrate, modalitatea de colectare și celelalte condiții ale prelucrarilor de date variază în funcțIe de scopul fiecărei operațiuni de prelucrare și temeiul sau legal.
 
În general, datele sunt colectate direct de la dumneavoastră, atunci când completați informațiile necesare plasării comenzilor pe site-ul www.roelgroup.com sau când completați diverse alte formulare în cadrul platformei.
 
Pentru scopurile prelucrării menționate la Secțiunea 5 de mai jos, vom putea prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului nostru:
   
De asemenea, putem să colectăm anumite informațIi cu privire la comportamentul dvs. în timpul utilizării site-ului web, pentru a vă personaliza interacțiunea cu platforma și pentru a vă putea oferi diverse oferte personalizate.
 
Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.
 
Nu colectăm date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor in categorii speciale de Date cu caracter personal.
 
De asemenea, nu dorim să colectam sau să prelucrăm date ale minorilor. Din acest motiv, numai persoana fizică majoră va putea accesa site-ul www.roelgroup.com  pentru a emite comenzi prin intermediul acestuia.
 
5.Scopurile și temeiurile legale ale prelucrarilor de date
 
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri și temeiuri legale:
 
   
Pentru ca dvs. să puteți beneficia de o experiență optimă de cumparare online putem colecta și utiliza anumite informații în legătura cu comportamentul dvs. de Cumpărător, cu modalitățile de utilizare a Serviciilor oferite, și de asemenea putem derula studii și cercetări de piață.
 
Ne intemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfăsura activități comerciale.
   
Pentru a vă putea comunica ofertele noastre sau ale partenerilor noștri, în cazul în care acceptați primirea de comunicări la distanță în scop de marketing vom putea trimite mesaje prin e-mail, SMS, comunicări telefonice, notificări în aplicație, etc.  continând informații cu privire la oferte sau promoții, produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat sau produse fața de care ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetari de piața și sondaje de opinie.
 
Comunicările de marketing pe care vi le transmitem vor fi în general întemeiate pe consimtamantul dvs. prealabil. În aceste cazuri, veți avea dreptul de a vă retrage consimtământul în orice moment, prin:  
Atunci cand primiți comunicari de marketing în temeiul acordului dvs. sau daca v-ați abonat la newsletter, aveți dreptul să vă retrageți consimtamantul sau să vă opuneți prelucrarii. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor desfasurate anterior.
 
În situațiile în care ne vom întemeia activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială, vom depune diligențe pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. În aceste ipoteze, veți avea dreptul de a ne solicita, prin mijloacele sus-menționate, să încetăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing.
   
Pot exista situații în care vom prelucra date cu caracter personal, inclusiv prin comunicarea acestor date către terțe persoane, în scopul de a ne proteja afacerea.
 
În asemenea cazuri, temeiul legal al prelucrării este părarea drepturilor și intelereselor noastre legitime.
   
În contextul furnizării serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.roelgroup.com pot apărea cazuri în care vom avea obligația legală de a prelucra datele dvs. personale, cum ar fi obligațiile în materie financiar - contabilă, fiscală, obligații de arhivare, soluționarea cererilor în domeniul exercitării drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau altele asemenea.
 
În aceste cazuri, temeiul legal al prelucrării va fi obligația legală ce revine SC Roel SRL.
 
6.Perioada de păstrare a datelor 
 
În principiu, SC Roel SRL va prelucra Datele dumneavoastră  cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
 
În cazul în care sunteți Client SC Roel SRL, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform politicilor interne ale SC Roel SRL, precum și pentru perioada curgerii termenului de prescripție pentru fiecare dintre raporturile juridice desfășurate.
 
În cazul în care legislația aplicabilă stabilește anumite termene pentru păstrarea informațiilor, atunci datele vor fi păstrate pe întreaga perioadă impusă de lege.
 
Pentru fiecare prelucrare de date în alte scopuri se vor stabili termenele de păstrare a datelor rezonabile și care să nu depăseasca perioada necesară îndeplinirii scopurilor respectivei prelucrări.
 
În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate Datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la secțiunea 10 de mai jos.
 
Dacă vă retrageți consimtământul pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal in scop de marketing, SC Roel SRL va inceta prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, făra însa a afecta prelucrarile desfăsurate de SC Roel SRL pe baza consimtământului exprimat de către dumneavoastră inainte de retragerea acestuia.
 
Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. 
 
În anumite cazuri particulare (cum ar fi, dar fără a se limita la: accidente, apariția unor situații litigioase, comiterea de infracțiuni sau contravenții, solicitări ale unor autorități publice, etc.), datele vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de timp necesară lămuririi în mod definitiv a evenimentului respectiv.
 
 
 
7. Categorii de destinatari 
 
În principal, utilizăm datele dvs. personale în interesul nostru. Cu toate acestea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite unor anumite categorii de destinatari, în conformitate cu scopul fiecarei prelucrari în parte.
 
În aceste ipoteze, este posibil să transmitem/oferim acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. urmatoarelor categorii de destinatari:  
Unele dintre entitățile către care dezvăluim Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt terțe părți care nu vor prelucra Datele cu caracter personal, dar ar putea avea acces la acestea atunci cand își îndeplinesc anumite atribuții ce le revin sau atunci când interacționează cu noi, cum ar fi companii de mentenanță tehnică, auditori financiari sau juridici.
 
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite Date cu caracter personal unor autorități publice.
 
Datele cu caracter personal sunt comunicate catre autorități publice sau alte terțe părți atunci când există o obligație legală în acest sens, dacă a fost emis/ă o decizie / un ordin administrativ cu caracter obligatoriu pentru Operator, precum și în cazul în care această comunicare este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă.
 
8. Transferul de date transfrontaliere
 
În prezent, stocăm și prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.
 
Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite Date ale dumneavoastră cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeana sau în Spatiul Economic European.
 
9. Măsuri de protecție a prelucrărilor de date cu caracter personal 
 
Ne angajam să asiguram securitatea Datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate riscului și, în special, pentru a proteja Datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau accesarii acestora, conform standardelor industriei.
 
Ne vom strădui să evaluăm și să actualizăm în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranta activitatii de Prelucrare a Datele cu caracter personal.
 
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja Datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atentia că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor retele publice, nu este complet sigură, existand riscul ca datele sa fie vazute și utilizate de catre terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. 
 
10. Drepturile dumneavoastră 
 
În contextul Prelucrării Datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoana vizată beneficiați de urmatoarele drepturi:
 
 1. Dreptul de informare și de acces la datele pe care ni le furnizați:
 
Dreptul de acces presupune dreptul de a obține din partea noastră o confirmare să prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
 1. scopurile prelucrării;
 2. categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din tări terțe sau organizații internaționale;
 4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadă;
 5. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs., orice informații disponibile privind sursa acestora;
 6. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizată.
 
Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
 
 1. Dreptul de a solicita rectificarea Datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea, prin transmiterea unei solicitări în acest sens catre Sc Roel SRL, să cereți rectificarea Datelor cu caracter personal incorecte. În funcție de scopurile Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
 
 1. Dreptul de a solicita ștergerea Datelor cu caracter personal  (‘’dreptul de a fi uitat’’):
 
Aveți dreptul de a solicita stergerea Datelor dumneavoastră cu caracter personal iar noi vom sterge datele dvs. personale atunci cand:
 1. datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. vă retrageți consimtamântul pe baza caruia are loc prelucrarea și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrarea lor;
 3. vă opuneți prelucrării realizate în temeiul interesului legitim al Sc Roel SRL și nu există motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea, sau atunci cand prelucrarea are drept scop marketingul direct;
 4. datele au fost prelucrate ilegal;
 5. datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Sc Roel SRL;
 6. datele au fost colectate în legatura cu serviciile societații informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), în cazul carora sunt aplicabile cerințe specifice privind consimțământul.
 
Obligația de ștergere a datelor nu se aplica atunci cand prelucrarea este necesară:
 1. pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 2. pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea;
 3. din motive de interes public în domeniul sănățatii publice;
 4. în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare știintifică sau istorică ori în scopuri statistice; sau
 5. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 
 1. Dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrării:
 
Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care:
 1. contestați exactitatea datelor, pentru o perioada în care putem verifica exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți stergerii datelor cu caracter personal, solicitand în schimb restrictionarea utilizării lor;
 3. SC Roel SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanța; sau
 4. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică daca drepturile legitime ale SC Roel SRL prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 
 1. Dreptul de a vă retrage consimtamantul cu privire la Prelucrare, atunci cand Prelucrarea are la baza consimțământul dvs., fără a afecta legalitatea Prelucrarii realizate pana la momentul respectiv;
 
 1. Dreptul de va opune cu privire la Prelucrarea Datelor cu caracter personal: 
 
În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrarilor de date realizate în temeiul interesul legitim al SC Roel SRL, inclusiv creării de profiluri; în aceasta situatie, SC Roel SRL nu va mai prelucra datele dvs., cu excepția cazului în care SC Roel SRL demonstrează ca are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță.
 
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor dvs.personale, inclusiv crearii de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care vă opuneți prelucrării in scopul marketingului direct, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate în acest scop.
 
 1. Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe Prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri:
 
Acest drept constă în posibilitatea dvs. de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afecteazăîin mod similar într-o masură semnificativă.
 
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia:
 1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între noi și dvs;
 2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime; sau
 3. are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.
 
 1. Dreptul la portabilitatea datelor, în cazul în care temeiul prelucrării datelor este consimțământul dvs. sau încheierea ori executarea unui contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate;
 
În cazul în care aceste condiții sunt întrunite cumulativ, aveți dreptul de a primi datele care va privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.
 
Aveți de asemenea dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastra, precum și dreptul ca datele să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată la office@roelgroup.com sau la adresa de corespondență a SC Roel SRL menționată mai sus.
 
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fata autorității de supraveghere - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
 
11. Datele cu caracter personal ale copiilor
 
Serviciile oferite de site-ul www.roelgroup.com  nu sunt destinate minorilor.
 
SC Roel SRL nu colectează, nu pastrează și nici nu folosește cu buna-stiință Date cu caracter personal ale minorilor. Daca informații despre un minor au fost colectate de către site-ul web fară acordarea consimțâmantului sau autorizare de catre persoana care are responsabilitate parentală asupra copilului, vă rugăm să aveți în vedere că reprezentantul legal al minorului poate exercita drepturile minorului în numele și pe seama acestuia. într-o astfel de situație vă invităm să ne contactați.
 
12. Alte prevederi
           
Politica privind Confidențialitatea Datelor cu caracter personal poate fi modificată de SC Roel SRL, în situația în care va fi necesar.
 
În cazul în care SC Roel SRL dorește să ajusteze Politica (de exemplu în cazul în care SC Roel SRL dorește să folosească Datele dumneavoastră cu caracter personal altfel decât se prevede în Politica în vigoare la momentul colectării datelor), o notificare privind orice astfel de modificări importante sau de substantă va fi afisată intr-o versiune revizuită a actualei Politici, iar versiunea revizuită va intra in vigoare la momentul afișării.
 
Furnizarea datelor de catre dvs. constituie, în cea mai mare măsura, o obligație contractuală și o condiție prealabilă pentru încheierea contractului dintre noi și furnizarea serviciilor prin intermediul site-ului www.roelgroup.com
 
Celelalte date pe care le prelucram sunt necesare față de interesele legitime urmărite de SC Roel SRL, în special în ceea ce privește siguranța și securitatea site-ului www.roelgroup.com, funcționarea afacerii și protejarea, respectarea și exercitarea drepturilor noastre sau ale partenerilor noștri.
 
Refuzul de a ne furniza aceste date va avea drept consecința imposibilitatea furnizării serviciilor și implicit a incheierii unui contract între dvs. și SC Roel SRL sau va impiedica derularea relațiilor contractuale aflate în derulare.
 
În cazul în care în viitor vom incepe noi operațiuni de prelucrare de date cu caracter personal sau vom intenționa să prelucram datele cu caracter personal deținute de noi într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioara, informații privind noua prelucrare și noul scop (scopul secundar), precum și orice informații suplimentare relevante.
 
Obligația noastră de a va informa cu privire la prelucrările de date nu se aplică în anumite cazuri prevazute expres de legislația aplicabilă, respectiv dacă și în măsura în care:
 

Despre noi

ROEL este specializată in soluții si echipamente de printing cu rețea proprie de service si acoperire natională.

Contact

 •   SEDIU - SHOWROOM: Strada Bibescu Vodă, Nr. 5, Bl. P5A, Parter, 040151, Sector 4, Bucuresti, Romania / SERVICE - CALL-CENTER: Bulevardul Burebista, Nr. 2, Bl. D14, Parter, 031108, Sector 3, Bucuresti, Romania (e-mail: call-center@roelgroup.com)
 •   021 335 48 09 (SEDIU / SHOWROOM)
 •   021 323 35 55 (SERVICE / CALL-CENTER)
 • office@roelgroup.com